Надлежност

У Републици Србији на снази је Закон о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда ("Службени гласник РС", бр. 128/14). Инспекцијски надазор над спровођењем овог закона у складу са Законом о министарствима ("Службени гласник РС", број 44/14, 14/15, 54/15, 96/15 - др. Закон и 62/17) брши министарство надчежно за послове заштите животне средине преко надлежног инспектора, сагласно одредбамачлана 56. став 1. Закона о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда.

На основу закона о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда, вршење инспекцијског надзора на територији аутономне покрајине Војводина поверено је органима аутономне покрајине.

Контролне листe

Детаљније

План инспекцијског надзора за 2021. годину

Преузмите документ

Годишњи извештај о раду инспекције за 2020. годину

Преузмите документ

План координисаних/ заједничких надзора

Преузмите документ